Skip to content Skip to footer

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I UŻYTKOWANIA STRZELNICY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ W CENTRUM STRZELECKIM RP
ul. Wierzbińska 58, 95-070 Aleksandrów Łódzki prowadzonej przez P.P.H.U. Pelikan Alicja Marciniak o numerze NIP: 947-180-88-93.

 

 

Rozdział 1. WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRZELNICY

1. Prowadzący strzelanie:
1) Wyznacza korzystającemu ze strzelnicy stanowisko strzeleckie,
2) Osobom towarzyszącym wyznacza miejsce bezpiecznego pobytu,
3) Przeprowadza instruktaż stanowiskowy bezpiecznego posługiwania się bronią, oraz instruktaż strzelecki dla osób strzelających po raz pierwszy,
4) Nadzoruje przebieg strzelania,
5) Dokonuje przeglądu broni,
6) Odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy, oraz osób towarzyszących,
7) Prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:
a) imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
b) numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń,
c) oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa oraz zobowiązanie do ich przestrzegania, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

2. Na strzelnicy zabrania się:
1) osobom towarzyszącym wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,
2) używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,
3) pozostawiania broni i amunicji bez nadzoru osób uprawnionych,
4) spożywania alkoholu, palenia tytoniu, oraz używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osobom będących pod ich wpływem,
5) wychodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody „prowadzącego strzelanie”.

3. Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:
1) regulamin strzelnicy,
2) decyzję o zatwierdzeniu regulaminu strzelnicy,
3) plan strzelnicy,
4) wykaz sygnałów alarmowych,
5) informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej,

4. Za spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Rozdział 2. SPOSÓB OBCHODZENIA SIĘ Z BRONIĄ

1. Bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających ze strzelnicy wymaga zachowania szczególnej ostrożności podczas przenoszenia broni palnej oraz obchodzenia się z nią. Obowiązkiem personelu jest zapewnienie bezpieczeństwa, a obowiązkiem strzelających, oraz osób oczekujących jest współdziałanie w tym zakresie,
2. Broń na strzelnicy przenosi się w stanie rozładowanym w kaburze, pokrowcu, futerale, lub innych pojemnikach,
3. Dopuszcza się przenoszenie broni rozładowanej z otwartymi komorami nabojowymi i lufami skierowanymi w górę lub w dół. Zaleca się używanie flag i znaczników wprowadzonych do komór nabojowych,
4. Dopuszcza się przenoszenie broni w kaburze w stanie załadowanym poza stanowiskiem strzeleckim w przypadku osób posiadających stosowne uprawnienia, bądź przez obsługę zapewniającą bezpieczeństwo korzystających ze strzelnicy,
5. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki,
6. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie,
7. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią z otwartą komorą nabojową,
8. Każda broń używana na strzelnicy musi być sprawna technicznie,
9. Zabrania się dotykania lub używania broni innych osób bez zgody jej użytkownika,
10. Osobom oczekującym na strzelanie lub widzom zabrania się wchodzenie na stanowiska strzeleckie,
11. Wszystkie osoby znajdujące się na strzelnicy są obowiązane do bezwzględnego wykonywania poleceń osób funkcyjnych. Na stanowiskach strzeleckich czynności wykonuje się wyłącznie na komendy osoby prowadzącej strzelanie,
12. Wszystkie osoby, przebywające na strzelnicy zobowiązuje się do natychmiastowego zgłoszenia powstałych zagrożeń osobom funkcyjnym,
13. Zabrania się strzelania na terenie strzelnicy do innych przedmiotów niż tarcze strzelnicze lub przedmioty będące celem na strzelnicy oraz celowania lub strzelania do ludzi, zwierząt i ptactwa,
14. Każdy, kto stwierdzi , że dalsze strzelanie prowadzi do zagrożenia życia lub zdrowia jest zobowiązany do przerwania strzelania głośną komendą STOP, PRZERWIJ STRZELANIE oraz zgłosić przyczynę swojej decyzji osobie funkcyjnej na strzelnicy. Wznowienie czynności strzeleckich następuje na komendę prowadzącego strzelanie,
15. W przypadku przerwania strzelania obowiązuje bezwzględny zakaz odkładania załadowanej broni.

 

Rozdział 3. SPOSÓB ZACHOWANIA SIĘ OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA STRZELNICY

1. Wszelkie czynności związane z obsługą broni, w tym strzelanie na sucho, składanie się do strzału wykonuje się bezpośrednio na stanowisku strzeleckim lub w miejscu wskazanym przez prowadzącego strzelanie,
2. Korzystanie z obiektu strzelnicy może się odbywać wyłącznie za zgodą pracowników firmy P.P.H.U. Pelikan o numerze NIP 947-180-88-93 lub firm zewnętrznych odpowiedzialnych za funkcjonowanie strzelnicy,
3. Osoby przebywające na strzelnicy zobowiązane są do: bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, regulaminu strzelnicy, oraz poleceń prowadzącego strzelania lub sędziego prowadzącego zawody,
4. Wszystkie osoby przebywające na osiach strzeleckich są zobowiązane do stosowania ochronników słuchu i wzroku,
5. Po komendzie „STOP”, wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie,
6. Na terenie strzelnicy dopuszcza się wprowadzanie zwierząt tylko w wyjątkowych przypadkach po wcześniejszym ustaleniu z obsługą strzelnicy. Zwierzęta powinny być obowiązkowo trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna,
7. Osobę naruszającą regulamin można bezzwłocznie usunąć ze strzelnicy,
8. Osoby przebywające na terenie strzelnicy są zobowiązane do zachowania należytego spokoju oraz porządku i czystości na strzelnicy, oraz całym obiekcie,
9. Na strzelnicy obowiązuje zakaz strzelania do celów metalowych z amunicji innej niż pistoletowa oraz śrutowa (12/70, 16/70),
10. Na strzelnicy obowiązuje zakaz strzelania do tarcz z amunicji śrutowej,
11. Na strzelnicy obowiązuje zakaz strzelania amunicją przekraczającą 4500J. Każdorazowe użycie amunicji przekraczającej tę energię należy omówić z obsługą strzelnicy,
12. Na strzelnicy zabrania się stosowania amunicji przeciwpancernej, zapalającej, oraz smugowej.

 

Rozdział 4. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Opis strzelnicy.
1) Strzelnica usytuowana jest w miejscowości 95-070 Aleksandrów Łódzki , ul. Wierzbińska 58,
2) Strzelnica jest obiektem sportowym zamkniętym, przeznaczonym do prowadzenia szkoleń, treningów, zawodów i rekreacji,
3) Dozwolone jest strzelanie z broni: pneumatycznej, palnej bocznego i centralnego zapłonu, broni gładko lufowej. Maksymalna odległość, z której można prowadzić strzelanie to 25m dla broni krótkiej, strzelb, oraz 50m dla broni długiej.

2. Ze strzelnicy mogą korzystać:
1) Osoby posiadające własną broń z ważnym pozwoleniem,
2) Osoby pełnoletnie posiadające ważny dowód tożsamości lub inny dokument tożsamości umożliwiający identyfikację,
3) Osoby niepełnoletnie w obecności rodziców, opiekunów lub za ich pisemną zgodą,
4) Funkcjonariusze Policji, Służby Więziennej, Ochrony, Straży Granicznej i innych służb mundurowych, z broni służbowej bądź obiektowej, po okazaniu ważnej legitymacji,
5) Zorganizowane grupy strzelających z własnym „prowadzącym strzelanie” pod warunkiem wypełnienia oświadczenia w recepcji strzelnicy, oraz przedstawienia odpowiednich dokumentów,

3. Obowiązki korzystającego ze strzelnicy:
1) Zapoznać się i bezwzględnie przestrzegać Regulaminu Strzelnicy oraz Przepisów Bezpieczeństwa,
2) Dokonać wpisu wymaganych danych do Elektronicznej Książki rejestru pobytu na strzelnicy i poświadczyć zapoznanie się z regulaminem własnoręcznym podpisem,
3) Bezwzględnie stosować się do komend i poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie, oraz obsługi strzelnicy,
4) Bezwzględnie zdać niewykorzystaną amunicję – w przypadku strzelania z broni obiektowej,

5. Postanowienia końcowe:
1) Niezależnie od powyższych ustaleń obowiązują również inne przepisy urzędowe,
2) Na zawodach obowiązuję dodatkowo odpowiednie regulaminy,
4. Korzystanie ze strzelnicy jest odpłatne według stawek ustalonych przez P.P.H.U. Pelikan Alicja Marciniak,
5. Korzystający ze strzelnicy ponosi odpowiedzialność za każdą wyrządzoną szkodę na strzelnicy i zobowiązany jest do pokrycia strat, zgodnie z obowiązującym cennikiem ustalonym przez zarządcę strzelnicy.

 

TELEFONY ALARMOWE:

1. Telefon alarmowy – 112,
2. Pogotowie ratunkowe – 999,
3. Policja – 997,
4. Straż pożarna – 998,
5. Pogotowie energetyczne – 991,
6. Pogotowie wodno-kanalizacyjne – 994

Regulamin został opracowany na podstawie wzorcowego regulaminu funkcjonowania strzelnic. podstawa prawna:. Ustawa z dnia 21.05.1999 r, o broni i amunicji (Dz.U. Nr 53, poz. 549 z późn.zm.), Rozporządzenie MSWIA z dnia 15.03.2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz.U. z 2000r Nr 18, poz. 234 z późn.zm.). Powyższy regulamin jest zgodny z wzorcowym regulaminem strzelnic zawartym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 marca 2000r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic (Dz.U. Nr 18, poz. 234 z późn. zm.).

GOTOWY DO STRZAŁU?

Skontaktuj się z nami
i zacznij przygodę

Adres
Centrum Strzeleckie RP
Ul. Wierzbińska 58
95-070 Aleksandrów Łódzki
Śledź nas na :
Kontakt

Recepcja: +48 42 712 05 96

Manager: +48 690 320 616

Recepcja: kontakt@strzelnicarp.pl
Klub: klub@strzelnicarp.pl

Godziny otwarcia

Pon. – Nieczynne
Wt.: 9:00-21:00
Śr.: 9:00-21:00
Czw.: 9:00-21:00
Pt.: 9:00-21:00
Sob.: 9:00-21:00
Nd.: 10:00-20:00

dofinansowanie.pdf

Centrum Strzeleckie RP © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.