Skip to content Skip to footer

Regulamin realizacji bonów

 

REZERWACJA I REALIZACJA PREZENTU

1. OBDAROWANY może zrealizować otrzymany PREZENT w OKRESIE WAŻNOŚCI VOUCHERA. W celu realizacji PREZENTU, po wręczeniu OBDAROWANEMU przez KLIENTA VOUCHERA, ten ostatni musi dokonać REZERWACJI przed upływem TERMINU REZERWACJI, celem dokładnego ustalenia terminu realizacji, dane OBDAROWANEGO i wszelkich innych niezbędnych szczegółów.
REZERWACJE po upływie TERMINU REZERWACJI, a przed upływem OKRESU WAŻNOŚCI VOUCHERA, będą dokonywane w miarę możliwości i dostępności miejsc, ale Centrum Strzeleckie RP nie gwarantuje w takim przypadku REALIZACJI PREZENTU.
2. W celu zmiany terminu REALIZACJI PREZENTU na inny termin, OBDAROWANY zobowiązany jest skontaktować się bezpośrednio z WYKONAWCĄ nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed ustalonym terminem. Takiej zmiany można dokonać maksymalnie 2 razy, z tym zastrzeżeniem, że po upływie TERMINU REZERWACJI taka zmiana nie jest już możliwa. Zmiany TERMINU REZERWACJI poniżej 7 (siedmiu) dni mogą wymagać dodatkowych opłat.
3. Centrum Strzeleckie RP – zarejestrowane jako P.P.H.U. Pelikan Alicja Marciniak o numerze Nip: 947 180 88 93 zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby REALIZACJA PREZENTU nastąpiła w terminie jak najbardziej dogodnym dla OBDAROWANEGO, niemniej nie jest w stanie zagwarantować REALIZACJI PREZENTU w konkretnym dniu.
4. Niezrealizowanie PREZENTU w OKRESIE WAŻNOŚCI VOUCHERA, jak również niedokonanie REZERWACJI przed upływem TERMINU REZERWACJI, oznacza odstąpienie od umowy oraz wygaśnięcie wszelkich praw z nią związanych, w szczególności powoduje brak możliwości REALIZACJI PREZENTU przez OBDAROWANEGO i z tego tytułu nie przysługują ani OBDAROWANEMU, ani KLIENTOWI żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej przedpłaty.
5. Warunkiem realizacji PREZENTU, po ustaleniu szczegółów z WYKONAWCĄ, jest oddanie WYKONAWCY przez OBDAROWANEGO VOUCHERA. W przypadku odmowy oddania VOUCHERA WYKONAWCA jest uprawniony do odmowy realizacji PREZENTU.
6. OBDAROWANY ma obowiązek stosowania się do instrukcji, zaleceń, regulaminów, wskazówek i poleceń WYKONAWCY. W odniesieniu do PREZENTÓW, których realizacja może zależeć od określonego wieku OBDAROWANEGO. WYKONAWCA ma prawo sprawdzić te okoliczności, a OBDAROWANY ma obowiązek okazać stosowne dokumenty. Odmowa okazania w/w dokumentów stanowi dla WYKONAWCY podstawę odmowy realizacji PREZENTU.
7. WYKONAWCA może odmówić realizacji PREZENTU, jeżeli OBDAROWANY nie stosuje się do jego poleceń lub jeżeli znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających lub z uwagi na stan zdrowia lub kondycję psychofizyczną OBDAROWANEGO.
8. Wykonawca może także zażądać podpisania przez OBDAROWANEGO dodatkowego oświadczenia, jeżeli jest to związane np. z ochroną zdrowia lub bezpieczeństwa podczas realizacji PREZENTU.
9. OBDAROWANY powinien stawić się na miejsce REALIZACJI PREZENTU minimum 15 minut przed ustaloną godziną.
10. Niestawienie się OBDAROWANEGO na miejsce realizacji PREZENTU lub jego spóźnienie się dłuższe niż 15 min. powoduje utratę uprawnień do realizacji PREZENTU, niezależnie od przyczyn, a więc także w przypadku spóźnienia lub niestawienia się na miejscu realizacji z przyczyn losowych.
11. W przypadku PREZENTÓW, których realizacja może zależeć od warunków pogodowych, WYKONAWCA może odmówić realizacji PREZENTU, w sytuacji kiedy według jego oceny mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu OBDAROWANEGO. Wówczas OBDAROWANY ustala nowy termin realizacji PREZENTU bezpośrednio z WYKONAWCĄ. W takiej sytuacji Centrum Strzeleckie RP nie pokrywa kosztów, jakie poniósł OBDAROWANY w związku z realizacją PREZENTU, zwłaszcza takich jak koszty transportu i zakwaterowania.
12. Postanowienia pkt.11 stosuje się odpowiednio do sytuacji kiedy do niezrealizowania PREZENTU doszło z przyczyn technicznych niezależnych od Centrum Strzeleckie RP, takich jak w szczególności awarie maszyn i urządzeń.
13. W sytuacjach opisanych w pkt.11 i 12 oraz w sytuacji, kiedy w danym miejscu w konkretnym dniu odbywa się zbyt duża ilość realizacji PREZENTÓW, Centrum Strzeleckie RP zastrzega sobie możliwość zmiany tego miejsca, o czym WYKONAWCA lub DZIAŁ REZERWACJI poinformuje OBDAROWANEGO na co najmniej 6 godz. przed planowanym terminem realizacji. W takiej sytuacji OBDAROWANY, jeżeli nie zgodzi się na nowe miejsce realizacji, może bez ponoszenia dodatkowych kosztów, ustalić z WYKONAWCĄ nowy termin REALIZACJI PREZENTU.
14. W przypadku osób niepełnoletnich lub niemających pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych do realizacji niektórych PREZENTÓW, które mogą się wiązać z pewnym ryzykiem dla zdrowia lub życia OBDAROWANEGO, wymagana jest zgoda prawnych opiekunów niepełnoletnich lub osoby niemającej pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych wyrażona w formie aktu notarialnego, lub też obecność min. jednego z opiekunów na miejscu, w którym jest realizowany PREZENT. Brak dokumentu zgody lub nieobecność jednego z opiekunów są podstawą dla WYKONAWCY do odmowy realizacji PREZENTU.

 

WARUNKI WYMIANY

1. OBDAROWANEMU przysługuje prawo wymiany otrzymanego VOUCHERA w dacie jego ważności.
a. voucher zostanie przekształcony w KARTĘ PODARUNKOWĄ Centrum Strzeleckie RP o numerze NIP: 947-180-88-93, ale zachowa dotychczasowy wygląd/formę.
b. po wymianie KARTA PODARUNKOWA ma ten sam termin ważności co VOUCHER podlegający wymianie – do tego dnia można zrobić nią zakupy w Centrum Strzeleckim RP.
c. operacja wymiany jest nieodwracalna.
3. Wymiany można dokonać zgłaszając się do recepcji Centrum Strzeleckiego RP i postępując zgodnie z otrzymaną instrukcją.
ZAGUBIENIE/ZNISZCZENIE PREZENTU:
1. W przypadku kiedy dojdzie do zagubienia lub zniszczenia VOUCHERA, KARTY PODARUNKOWEJ ,a termin realizacji PREZENTU (OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA, KARTY PODARUNKOWEJ) jeszcze nie minął i nie został on jeszcze zrealizowany/wykorzystany, możliwe jest, ale wyłącznie na wniosek KLIENTA i za okazaniem dowodu zakupu, wystawienie duplikatu PREZENTU w wersji elektronicznej.

 

CENY

1. Ceny towarów: wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
a. podawane są w złotych polskich,
b. zawierają podatek VAT
c. nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych i wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

GOTOWY DO STRZAŁU?

Skontaktuj się z nami
i zacznij przygodę

Adres
Centrum Strzeleckie RP
Ul. Wierzbińska 58
95-070 Aleksandrów Łódzki
Śledź nas na :
Kontakt

Recepcja: +48 42 712 05 96

Manager: +48 690 320 616

Recepcja: kontakt@strzelnicarp.pl
Klub: klub@strzelnicarp.pl

Godziny otwarcia

Pon. – Nieczynne
Wt.: 9:00-21:00
Śr.: 9:00-21:00
Czw.: 9:00-21:00
Pt.: 9:00-21:00
Sob.: 9:00-21:00
Nd.: 10:00-20:00

dofinansowanie.pdf

Centrum Strzeleckie RP © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone.